Month: شهریور ۱۴۰۲

Clearinghouse چیست؟ 

یک مرکز تسویه و واسطه تعیین شده بین خریداران و فروشندگان است

رضا میرزایی رضا میرزایی